2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 505040057-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิชัย ศรีมันตะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PICHAI SRIMANTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVLUATION OF DECREASED GREEN HOUSE GAS FROM CHANGE OF KHON KEAN UNIVERSITY SOLID WASTE MANAGEMENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ตุลาคม 2553 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤศจิกายน 2553 วันที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 พฤษภาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. พัชรี หอวิจิตร คำสั่งคณะวิศวะฯ ที่ 456/2551 ลว. 3 กรกฎาคม 2551
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Evaluation of Greenhouse Gas Reduction from Improvement of Solid Waste Management of KhonKaen University 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสาร ม.ข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-8273  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ธันวาคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ