2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3103   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. พัชรี หอวิจิตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Patcharee Hovichitr 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Solid Waste Management     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Evaluation of Greenhouse Gas Reduction from Improvement of Solid Waste Management of KhonKaen University 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสาร ม.ข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-8273  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ธันวาคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ประสิทธิภาพการกำจัดความเค็มโดยการกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติสเตจแฟลชสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 กันยายน 2554 ถึง 4 กันยายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 514-518  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการการใช้น้ำสำหรับกระบวนการย้อมในอุตสาหกรรมผลิตพรมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 29 พฤษภาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue 28R5-03 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 193  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper