2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Some Soil Properties Around Root Zone of Halophytes Grown on Saline Soils in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Environmental and Rural Development 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development  
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 มกราคม 2555 
     ถึง 22 มกราคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 116 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study was conducted to investigate relationships between soil physical and chemical properties and three halophyte species {Maytenus diversifolia (Maxim.) Ding Hou., Azima sarmentosa B&H. and Pluchia indica L.) in dry season of the year 2011. Two locations, Chaiyaphum and Khon Kaen provinces, were used as the experimental site. Soil samples were collected at 0-15 cm depth around root zone of the plants and were analyzed for soil texture, moisture content, saturated hydraulic conductivity, bulk density, pH and electrical conductivity (EC). They were found that Maytenus diversifolia was able to grow on soils with the very high and wider range of EC (26.37 dS m-1-117.63 dS m-1) and low soil moisture content (5.17%). On the other hand Pluchia indica was found only in the area with high soil moisture content (17.31%) and low EC (40.2 dS m-1-82.87 dS m-1). 
ผู้เขียน
545030004-8 นาย วิศวะ กุลนะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0