2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลต้านออกซิเดชันของเบอเบอรินในสมองของหนูไมซ์เบาหวานชนิดที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2556 
     ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 658-667 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ เบอเบอรินเป็นสารธรรมชาติที่พบในสมุนไพรหลายชนิด ที่นิยมใช้ในผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากมีรายงานถึงฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือด แต่การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองยังปรากฏรายงานน้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเบอเบอรินต่อระบบการต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองหนูไมซ์ที่ถูกชักนำภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า เบอเบอรินและ/หรือไกลเบนคลาไมด์สามารถลดระดับลิปิดเปอร์ออกชิเดชั่นในสมองหนูไมซ์ที่มีภาวะเบาหวานให้ใกล้เคียงระดับปกติได้ โดยไม่มีผลต่อระดับลิปิดเปอร์ออกชิเดชั่นในสมองหนูปกติ นอกจากนั้นแล้วเบอเบอรินและ/หรือไกลเบนคลาไมด์ยังสามารถลดปริมาณกลูตาไทโอนในรูปออกซิไดซ์ในสมองหนูไมซ์ที่มีภาวะเบาหวานได้ อย่างไรก็ดี การใช้เบอเบอรินมีข้อดีเหนือกว่าไกลเบนคลาไมด์หรือสารทั้งสองชนิดร่วมกัน เนื่องจากเบอเบอรินไม่เปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเอนไซม์ SOD และเพิ่มสมรรถนะของเอนไซม์ GPx ในภาวะเบาหวานให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติแล้ว ยังไม่มีผลต่อสมรรถนะของเอนไซม์ต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในภาวะปกติด้วย ดังนั้น การใช้เบอเบอรินในการแพทย์ทางเลือกเพื่อการรักษาโรคเบาหวานจึงมีข้อดีในแง่ที่มีศักยภาพเป็นสารต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองโดยไม่ส่งผลต่อร่างกายในภาวะปกติ 
ผู้เขียน
545150050-2 นาย ทินกร เหล่าออง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
517150001-6 น.ส. วรัญญา จตุพรประเสริฐ
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0