2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจสอบการเกิดตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การส่งเสริมความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชามคมอาเซียน”  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     สถานที่จัดประชุม อาคารหอประชุมรวม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2556 
     ถึง 29 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2556 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 184-193 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษา และออกแบบระบบสำหรับตรวจสอบการเกิดตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในอุตสาหกรรมผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ โดยใช้วิธี Effective Log mean Temperature (LMTD) Method ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนรวม (Overall heat transfer coefficient, U) และค่าความต้านทานความร้อนของการเกิดตะกรัน (Fouling resistance, Rf) เป็นตัวชี้วัดการเกิดตะกรัน ผลศึกษาทำให้พบว่าตะกรันเกิดขึ้นในช่วงของกระบวนการลดอุณหภูมินม เนื่องมาจากโปรตีนในนมที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนบนพื้นผิวจับตัวบนของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน โดยดูจากค่าการถ่ายเทความร้อนที่ลดลง และค่าความต้านความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น และผลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สามารถตรวจจับการเกิดตะกรันได้ 
ผู้เขียน
525040219-9 นาย นครินทร์ พาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0