2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วิธีการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานโดยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้นเชิงวิภัชนัยของกลุ่มผู้ประเมิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 เมษายน 2555 
     ถึง 27 เมษายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 267-279 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535020038-6 นาย ชัยรักษ์ พลหาญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0