2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535020038-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยรักษ์ พลหาญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIRUK PONHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แบบจำลองการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานโดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบวิภัชนัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MEASUREMENT MODEL OF SUPPLY CHAIN PERFORMANCE BY USING FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (FUZZY AHP) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 67/2555 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2555
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 8 มีนาคม 2555
D อนุมัติเค้าโครง 9 มีนาคม 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤษภาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 199/2556 ลว. 19 เมษายน 2556
F แจ้งผลสอบ 7 พฤษภาคม 2556 GOOD
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 มิถุนายน 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 มิถุนายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D 114-115 พริ๊นท์ต้นฉบับใหม่
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่521/2554 ลว.10ต.ค.54
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่685/2554 ลว.19ธ.ค.54
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วิธีการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานโดยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้นเชิงวิภัชนัยของกลุ่มผู้ประเมิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2555 ถึง 27 เมษายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 267-279  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วิธีการประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานโดยรวม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2555 ถึง 7 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1995-2003  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper