2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 12631   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Tawun Remsungnen 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะสหวิทยาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655450067-5  นาย ยุทธภูมิ ธรรมยาฤทธิ์  คณะสหวิทยาการ  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 257/2565 ลว. 29 พ.ย. 2565  
655450002-3  นาย รุ่งโรจน์ พลเยี่ยม  คณะสหวิทยาการ  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 66/2566 ลว. 21 มี.ค. 2566  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Conformational and energetic properties of pyrrolidinyl PNA-DNA duplexes: A molecular dynamics simulation 
ชื่อวารสาร Computational and Theoretical Chemistry 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 2210-271x  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 October 2017 
ปีที่   ฉบับที่ 1122 
เดือน พฤศจิกายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 27-33  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดวางกล่องทรงฉากในตู้บรรจุทรงฉาก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กันยายน 2553 ถึง 17 กันยายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 2553  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 83-86  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดวางกล่องทรงฉากในตู้บรรจุทรงฉาก (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1303538077) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง"  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กันยายน 2553 ถึง 17 กันยายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี  
Proceeding Paper Volume 2553  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 83-86  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วิธีการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานโดยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้นเชิงวิภัชนัยของกลุ่มผู้ประเมิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2555 ถึง 27 เมษายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 267-279  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วิธีการประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานโดยรวม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2555 ถึง 7 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1995-2003  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper