2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลกระทบของความเค้นเนื่องจากความร้อนจากกระบวนการเชื่อมของ HGA ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาของเครื่อข่ายวิศกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท 
     จังหวัด/รัฐ เชีนงราย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2555 
     ถึง 27 ตุลาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2555 
     Issue (เล่มที่) 26 
     หน้าที่พิมพ์ 112 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
515040146-9 นาย อาคม บุตรเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0