2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การให้สินเชื่อด้านการเกษตรภายใต้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสินในจังหวัดยโสธร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
     จังหวัด/รัฐ นครสวรรค์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 สิงหาคม 2555 
     ถึง 16 สิงหาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2555 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 709-721 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525030046-0 นาย นที สุวรรณเวทิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0