2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 525030046-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นที สุวรรณเวทิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATEE SUWANWETIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กลยุทธ์การขยายลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถวสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร : กรณีศึกษาธนาคารออมสินในจังหวัดยโสธร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE STRATEGY TO EXPAND THE CUSTOMER BASE OF HONG TAEW BUSINESS LOAN FOR AGRIBUSINESS ENTREPRENEUR: A CASE STUDY OF THE GOVERMENT SAVINGS BANK IN YASOTHON PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 กุมภาพันธ์ 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 มีนาคม 2556 สอบผ่าน
F แจ้งผลสอบ 10 เมษายน 2556
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2556
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 21 มิถุนายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู คำสั่งที่ 289/2553 ลว 26/5/2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การให้สินเชื่อด้านการเกษตรภายใต้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสินในจังหวัดยโสธร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 สิงหาคม 2555 ถึง 16 สิงหาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 
สถานที่จัดประชุม สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จังหวัด/รัฐ นครสวรรค์ 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 709-721  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper