2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 17271   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Supaporn Poungchompu 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645030027-6  น.ส. เขมิกา ชินบุตร  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  29/11/2564  
645030026-8  นาย เกียรติชัย มนตรีวงษ์  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  29/11/2564  
635030065-7  น.ส. ฉัตรนภา โนวาท  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  รอยื่น บว.21 21/12/2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645100005-7  Mrs. ANITA ISHAK  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มิถุนายน 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DETERMINANT OF FOOD SECURITY ON UPLAND AGRICULTURE HOUSEHOLDS IN PALETWA TOWNSHIP, CHIN STATE OF MYANMAR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม 3rd International Conference on Social Science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2559 ถึง 20 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Institute of Knowledge Management 
สถานที่จัดประชุม Sanure Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia  จังหวัด/รัฐ Bali Province 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue Book of Abstracts 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ms. Udayangani Premarathne and other,  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การให้สินเชื่อด้านการเกษตรภายใต้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสินในจังหวัดยโสธร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 สิงหาคม 2555 ถึง 16 สิงหาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 
สถานที่จัดประชุม สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จังหวัด/รัฐ นครสวรรค์ 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 709-721  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของการผลิต อ้อยโรงงานของชาวไร่รายย่อย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษา:รถตัดอ้อย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 ถึง 20 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue 2408-0861 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 185  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper