2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effectiveness of aromatherapy with light Thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มิถุนายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/APOCP Coordination 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า
     บทคัดย่อ Patients with colorectal cancer are usually treated with chemotherapy, which reduces the number of blood cells, especially white blood cells, and consequently increases the risk of infections. Some research studies have reported that aromatherapy massage affects the immune system and improves immune function by, for example, increasing the numbers of natural killer cells and peripheral blood lymphocytes. However, there has been no report of any study which provided good evidence as to whether aromatherapy with Thai massage could improve the immune system in patients with colorectal cancer. The objectives were to determine whether the use of aromatherapy with light Thai massage in patients with colorectal cancer, who have received chemotherapy, can result in improvements of the cellular immunity and reduce the severity of the common symptoms of side effects. Sixty-six patients with colorectal cancer in Phichit hospital, Thailand, were enrolled in a single-blind, randomised-controlled trial. The intervention consisted of three massage sessions with ginger and coconut oil over a 1-week period. The control group received standard supportive care only. Assessments were conducted at pre-assessment and at the end of one week of massage or standard care. Changes from pre-assessment to the end of treatment were measured in terms of white blood cells, neutrophils, lymphocytes, CD4 and CD8 cells and the CD4/CD8 ratio and also the severity of self-rated symptom scores. The main finding was that after adjusting for pre-assessment values the mean lymphocyte count at the post-assessment was significantly higher (P=0.04) in the treatment group than in the controls. The size of this difference suggested that aromatherapy with Thai massage could boost lymphocyte numbers by 11%. The secondary outcomes were that at the post assessment the symptom severity scores for fatigue, presenting symptom, pain and stress were significantly lower in the massage group than in the standard care controls. Aromatherapy with light Thai massage can be beneficial for the immune systems of cancer patients, who are undergoing chemotherapy by increasing the number of lymphocytes and can help to reduce the severity of common symptoms.  
     คำสำคัญ Colorectal cancer, Aromatherapy, Light Thai massage, Chemotherapy, Cellular immunity 
ผู้เขียน
527100010-6 นาย สันติสิทธิ์ เขียวเขิน [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0