2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 527100010-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สันติสิทธิ์ เขียวเขิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SANTISITH KHIEWKHERN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2555) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ประสิทธิผลของการนวดไทยด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับเคมีบำบัด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effective of Aromatherapy with Light Thai Massage for Immune System Improvement in Colorectal Cancer Patients Who Received Chemotherapy 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 มกราคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ คำสั่ง บว.ที่107/2552 ลว.6 ต.ค.52 (อ.สพรรณี พรหมเทศ เปลี่ยนนามสกุล)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย วิชัย อึงพินิจพงศ์ คำสั่ง บว.ที่ 175/2553 ลว.17 พย.53 มี Dr.Donald Maxwell Parkin เป็น อ.ร่วม
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2553 ภาคปลาย             รหัสทุน 53212108
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effectiveness of aromatherapy with light Thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/APOCP Coordination 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 June 2013 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ