2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Protective effects of aqueous Clitoria ternatea crude flower extract on the reduction of testosterone and sperm number in rats treated with ketoconazole 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มิถุนายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 GLOBAL CHANGE 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร BURAPHA UNIVERSITY  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน july
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 42 
     บทคัดย่อ Ketoconazole (KET) is a synthetic antifungal drug belonging to the imidazole family. In animals and human, KET causes the reduction of testosterone levels and sperm concentration, and testicular damages. Previous studies showed the protective effects of many plants on testicular damages in KET-treated rats. Clitoria ternatea (CT) flowers have been used as food complementary and drinking additives in many countries including Thailand. CT was proven to have antioxidant activities and hepatoprotective effects. To provide a protective effect of aqueous CT flower extract on the decrease of testosterone and sperm number in KET-rats, this study was aimed to investigate the alterations of testosterone level and sperm number in rats treated with KET in consecutive 7 days. Thirty-six adult male rats were randomly divided into 6 groups (6 animals/ group): 1) control, 2) KET (100 mg/kg Bw), 3) CT100 (100 mg/kg Bw), 4) CT10 (10 mg/kg Bw) + KET, 5) CT50 (50 mg/kg Bw) + KET and 6) CT100 (100 mg/kg Bw) +KET groups. In preventive periods, CT extract was administered orally for 28 days. Then, KET (100mg/kgBW) was co-administered orally with CT for 7 days. After administration, all rats were sacrificed and collected blood to measure testosterone levels and count the epididymal sperm. The result showed testosterone levels in all protective groups were not significantly decreased as compared to KET group. Their hormone levels were similar to that of control. In addition, sperm concentration in all protective groups was not significantly decreased as compared to KET group. Moreover, the levels of testosterone and sperm concentration in only CT-treated group did not change from the control values, indicating that it is not toxic to spermatogenesis process. These findings suggested that CT can effectively prevent the reduction of testosterone level and sperm number in KET-treated rats. 
     คำสำคัญ Ketoconazole (KET), Clitoria ternatea (CT), Testosterone, Sperm number, male Rats 
ผู้เขียน
545070041-8 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567070006-6 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
555070016-8 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0