2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Maximizing volumatric efficiency of a diesel engine using an air pump to compress air-biogas mixture into the engine via venturi  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ธันวาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Mechanics and materials 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Maximizing volumetric efficiency, Venturi-induced biogas flow, Modified air pump, Multi-inlet mixer, Multi-hole venturi 
ผู้เขียน
527040017-5 นาย กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0