2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Enhanced Efficiency of a Diesel Engine for Biogas by Using a Two-Plain Venturi 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Science letters 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
527040017-5 นาย กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0