2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Increasing Venturi-assisted inlet flow of biogas into dual-fuel engine 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 24 th International Technical Conference on Circuits/systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ITC-CSCC 
     สถานที่จัดประชุม Jeju KAL Hotel, Jeju, Korea 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2552 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 24 
     Issue (เล่มที่) 24 
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527040017-5 นาย กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0