2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Increasing Volumetric efficiency of a diesel engine by using an air pump to compress air and biogas mixture via venturis into the enging 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Conference on Sustainable Community Development Future Community : Foundation for Sustainable Development 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICSCD 
     สถานที่จัดประชุม Mongkutpet Room, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มกราคม 2554 
     ถึง 29 มกราคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 164 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527040017-5 นาย กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0