2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารอาหารและยา 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     ISBN/ISSN 08591180 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบ และความถี่ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในนิตยสารที่มีผู้นิยมอ่านในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ฉบับคือ นิตยสาร A ,B และ C เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 – ธันวาคม 2553 รวม 132 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ผลการศึกษาพบว่ามีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งสิ้น 2,009 ชิ้น เป็นการโฆษณาเครื่องสำอางร้อยละ 56.69 รองลงมาเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้อยละ 37.24 และโฆษณายาร้อยละ 6.07 เมื่อวิเคราะห์ชิ้นโฆษณาแบบไม่ซ้ำกันพบว่ามีชิ้นโฆษณาทั้งสิ้น 101 ชิ้นเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้อยละ 43.57 เครื่องสำอาง 28.71 และยาร้อยละ 27.72 ในส่วนของรูปแบบการโฆษณาพบว่า ร้อยละ 45.54 เป็นการโฆษณาแบบทั่วไปหรือโฆษณาตรง ขณะที่ร้อยละ 54.46 เป็นการโฆษณาแฝง โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการโฆษณาแฝงมากที่สุดถึงร้อยละ 42.58 ในส่วนการโฆษณายาร้อยละ 5.94 และโฆษณาเครื่องสำอางร้อยละ 5.94 ของโฆษณาทั้งหมดทุกผลิตภัณฑ์ จากการศึกษายังพบว่ายาที่ถูกนำมาโฆษณาแฝงคือยาอันตรายในกลุ่มยาคุมกำเนิด ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาตให้โฆษณาสู่ประชาชน และมีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางนิตยสารยังมีรูปแบบการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมกำกับต่อไป  
     คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, โฆษณา, ร้านเสริมสวย, นิตยสาร 
ผู้เขียน
515150075-3 นาย พีระศักดิ์ คำสงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0