2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 515150075-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พีระศักดิ์ คำสงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIRASAK KAMSONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารที่นิยมอ่านในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม: กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PATTERN OF HEALTH PRODCUT ADVERTISEMENT IN POPULAR MAGAZINE IN BEAUTY SALON OR HAIRCUT: CASE STUDY IN AKAT AMNAUI MUNICIPALITY AKAT AMNUAI DISTRICT SAKON NAKHON PROVINCE 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กรกฎาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 276/2552 ลว.18 กย.52
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2553 ภาคปลาย             รหัสทุน 53221103
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวารสาร วารสารอาหารและยา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ISBN/ISSN 08591180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2556 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ลักษณะรูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2556 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2556 ถึง 5 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10-45  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract