2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4252   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kornkaew Chanthapasa 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมชุมชน  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625150020-9  นาง อรัญญา มูลงาม  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 307/2562 ลว.30 สค.2562  
605150012-6  น.ส. ปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 220/2561 ลว.9 กค.2561  
615150041-0  น.ส. วาสินี สนั่นเมือง  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ 215/2562 ลว.12 กค.2562  
625150031-4  นาย สิทธิพงษ์ กนกหงษ์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 339/2563 ลว.3 ธค.2563  
635150016-1  นาย พงศ์ลภัส กลิ่นพิบูลย์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 350/2563 ลว.18 ธค.2563  
635150031-5  น.ส. โฉมคนางค์ ภูมิสายดร  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 348/2563 ลว.18 ธค.2563  
605150014-2  น.ส. รัตติยา แดนดงยิ่ง  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ 268/2561 ลว.9 สค.2561  
605150033-8  น.ส. ภัทรานี คำภูแสน  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 222/2561 ลว.9 กค.2561  
605150032-0  น.ส. ปิญาภรณ์ นามวงสา  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 221/2561 ลว.9 กค.2561  
615150025-8  น.ส. ศรัญญา เอื้ออารีย์กุล  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 214/2562 ลว.12 กค.2562  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัญหาในการควบคุมกำกับโฆษณาอาหารและยาทางสื่อวิทยุ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,คณะเภสัชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1905-0852   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มีนาคม 2560 
ปีที่ 13  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 601-613  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวารสาร วารสารอาหารและยา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ISBN/ISSN 08591180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2556 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สถานการณ์ยาคู่เหมือนในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice, TJPP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 216-229  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE EXPLANATORY MODEL OF ASTHMA IN PERSPECTIVE OF PATIENTS AND FOLK HEALERS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2553 
ชื่อการประชุม The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2553 ถึง 8 พฤศจิกายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Pharmaceutical society of Taiwan  
สถานที่จัดประชุม Taipei International Convention Center   จังหวัด/รัฐ Taipei 
Proceeding Paper Volume 2010  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 455  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Pharmaceutical society of Taiwan  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ลักษณะรูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2556 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2556 ถึง 5 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10-45  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract