2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4252   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Kornkaew Chanthapasa 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมชุมชน  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665150010-6  น.ส. ประภาศรี สุดเสน่ห์  คณะเภสัชศาสตร์  การบริหารเภสัชกิจ แผน 1 แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 315/2566 ลงวันที่ 19 ธค. 66  
665150007-5  น.ส. เกษศิรินทร์ วริทธิ์อุดมชัย  คณะเภสัชศาสตร์  การบริหารเภสัชกิจ แผน 1 แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 155/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566  
657150006-0  น.ส. อารีย์ พิมพ์ดี  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 022/2566 ลว.26 มค.2566  
655150007-4  น.ส. พิมพิอร พันธุรัตน์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 298/2565 ลว.21 พย.2565  
655150006-6  น.ส. ปิโยรส ประทุมรัตน์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 299/2565 ลว.21 พย.2565  
647150004-3  นาย ธนพงศ์ ภูผาลี  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตรี่ 173/2564 ลว.12 กค.2564  
645150024-3  นาย อนันต์ พิริยะพาณิชย์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 273/2564 ลว.7 ธค.2564  
645150022-7  น.ส. นันทพร ริยะวงษ์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 278/2564 ลว.15 ธค.2564  
625150031-4  นาย สิทธิพงษ์ กนกหงษ์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 339/2563 ลว.3 ธค.2563  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัญหาในการควบคุมกำกับโฆษณาอาหารและยาทางสื่อวิทยุ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,คณะเภสัชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1905-0852   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มีนาคม 2560 
ปีที่ 13  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 601-613  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวารสาร วารสารอาหารและยา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ISBN/ISSN 08591180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2556 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สถานการณ์ยาคู่เหมือนในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice, TJPP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 216-229  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความคิดเห็นของเภสัชกรเกี่ยวกับประโยชน์ของหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ Opinions of Pharmacists on Benefits of the Automated Medication Pre-dispensing Machine 
ชื่อวารสาร Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN ISSN: 2672-9687  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 September 2021 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความหมายของยาในมุมมองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กันยายน 2566 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน ต.ค.-ธ.ค.   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 1-14  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The medication use issues and challenges of mental illness exacerbation in patients with schizophrenia: a qualitative study in Thailand 
ชื่อวารสาร Patient Preference and Adherence 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Dove Medical Press 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 November 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE EXPLANATORY MODEL OF ASTHMA IN PERSPECTIVE OF PATIENTS AND FOLK HEALERS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2553 
ชื่อการประชุม The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2553 ถึง 8 พฤศจิกายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Pharmaceutical society of Taiwan  
สถานที่จัดประชุม Taipei International Convention Center   จังหวัด/รัฐ Taipei 
Proceeding Paper Volume 2010  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 455  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Pharmaceutical society of Taiwan  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ลักษณะรูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2556 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2556 ถึง 5 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10-45  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract