2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สถานการณ์ยาคู่เหมือนในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice, TJPP) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ISBN/ISSN 1906-5574 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 216-229 
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสถานการณ์ยาคู่เหมือนที่มีการกระจายอยู่ในชุมชน ในแง่ของลักษณะรูปแบบของยาที่แสดง จำนวนที่พบ กลุ่มยา ประเภทของยาตามกฎหมาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น วิธีการ: การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจในตัวอย่างจำนวน 330 หลังคาเรือนที่เลือกมาตามสัดส่วนจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านในตำบล การศึกษายังเก็บข้อมูลจากร้านยาประเภท ข.ย. 1 จำนวน 3 ร้าน ข.ย. 2 จำนวน 1 ร้าน และร้านค้าปลีกที่มีการจำหน่ายยา จำนวน 28 ร้าน การเก็บข้อมูลดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2562 ผลการวิจัย: การศึกษาพบยาที่จัดเป็นยาคู่เหมือนในชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 180 รายการ รวม 223 คู่ยา คู่ยาที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะรูปแบบที่แสดงจำนวน 118 คู่ยา คิดเป็นร้อยละ 52.91 ของคู่ยาที่พบทั้งหมด ลักษณะที่พบมากที่สุดคือ เป็นยาของบริษัทเดียวกันยาที่มีทั้งบรรจุภัณฑ์และชื่อที่คล้าย/เหมือนกัน มีตัวยาสำคัญเดียวกัน แต่มีหลายความแรง/รูปแบบ พบจำนวน 28 คู่ยา คิดเป็นร้อยละ 23.73 ในการสำรวจครั้งนี้ยังพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะเป็นคู่เหมือนของยา จำนวน 1 คู่ สรุป: ยาคู่เหมือนในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่ไม่แตกต่างจากในโรงพยาบาล คู่ยาที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะรูปแบบที่แสดง เป็นปัญหาที่มักเกิดจากการออกแบบชื่อยา ฉลากและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงลักษณะยาให้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของบริษัทยาเอง 
     คำสำคัญ ยาคู่เหมือน ความคลาดเคลื่อนทางยา ความปลอดภัยของผู้ใช้ยา 
ผู้เขียน
585150013-2 นาย อรรถพล คนต่ำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0