2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150013-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล คนต่ำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTAPOL KHONTUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สถานการณ์ยาคู่เหมือนและการรับรู้เกี่ยวกับยาคู่เหมือนในชุมชน กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The situation and perception of look alike sound alike drugs in community: The case study in one subdistrict,Northeastern Thailand 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 12 เมษายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 236/2559 ลว.14 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สถานการณ์ยาคู่เหมือนในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice, TJPP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 216-229  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ