2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ลักษณะรูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2556 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2556 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 10-45 
     Editors/edition/publisher สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     บทคัดย่อ ปัจจุบันประชากรไทยมีการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากการแข่งขันทางการค้าที่ต้องการขยายการจำหน่ายสินค้าและบริการ จนกระทั่งทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สำคัญได้แก่ การโฆษณา ด้วยการอาศัยสื่อนิตยสารที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเฉพาเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด สื่อนิตยสารมีข้อดีที่สามารถนำเสนอรายละเอียดเนื้อหาที่เฉพาะ ลึกซึ้ง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าสื่อชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาผู้บริโภคนิตยสารส่วนใหญ่ที่มักจะนั่งอ่านนิตยสารเวลานั่งรอรับบริการในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม จึ่งทำให้โฆษณาในนิตยสารสามารถโน้มน้าวชักจูงใจให้ค่อยๆคล้อยตามและส่งผลในระยะยาว จนกระทั่งสามารถเปลี่ยนความคิด มีอิทธิพล และยังมีบทบาทต่อการรับรู้/ทัศนคติของผู้อ่านได้อย่างมากอีกด้วย จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นประเด็นที่ ผู้วิจัยจึงเห็นควรทำการศึกษาลักษณะรูปแบบ ความถี่ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในนิตยสารที่มีผู้นิยมอ่านในสถานบริการเสริมสวย เพื่อประโยชน์ในการทราบสถานการณ์ รูปแบบกลวิธี เทคนิคในการนำเสนอ และปัญหาที่พบจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จนสามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการจัดทำร่างนโยบายเร่งด่วนเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำโครงการเฉพาะกิจในการเฝ้าระวังติดตามสื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป  
ผู้เขียน
515150075-3 นาย พีระศักดิ์ คำสงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0