2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาการสั่นสะเทือนเนื่องจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสาร ม.ข. 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ actuator arm, tutbulence model,CFD 
ผู้เขียน
525040182-6 นาย วิชิตพล สีแพงมล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0