2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 525040182-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิชิตพล สีแพงมล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WICHIPON SEEPANGMON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การควบคุมการสั่นสะเทือนของสายสัญญาณที่เกิดจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว โดยใช้สปอยเลอร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CONTROL OF FLOW-INDUCED VIBRATION ON GIMBALFLEX OF 3.5 INCH HARD DISK DRIVES USING SPOILER. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 กรกฎาคม 2555 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 16 สิงหาคม 2555 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทมยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี คำสั่งคณะวิศวะฯที่35/2555 ลว. 12 มกราคม 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาการสั่นสะเทือนเนื่องจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสาร ม.ข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2556 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ