2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3002   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sirivit Taechajedcadarungsri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Optimal Design of VLH Axial Hydro-Turbine using Regression Analysis and Multi-Objective Function (GA) Optimization Methods 
ชื่อวารสาร Journal of Applied Fluid Mechanics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Isfahan University of Technology 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 December 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Feasibility study of VLH hydro turbine installation at Nam Pung hydropower plant, Thailand 
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the faculty of engineering , Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 August 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบการไหลเชิงตัวเลขของกังหันหัวน้ำต่ำมากโดยใช้ RANS และ LES 
ชื่อวารสาร วารสาร มทร. อีสาน  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กรกฎาคม 2559 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาการสั่นสะเทือนเนื่องจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสาร ม.ข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2556 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลกระทบของความเค้นเนื่องจากความร้อนจากกระบวนการเชื่อมของ HGA ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาของเครื่อข่ายวิศกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2555 ถึง 27 ตุลาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ เชีนงราย 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue 26 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 112  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดขนาด 20 ตัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตักศิลา  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 91  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวรับรังสีแบบรางพาราโบลิค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม The 1st NPU GMS International Conference 2013 (NGMSC2013) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2556 ถึง 19 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Greater Mekong Sub-region Study Center Nakhon Phanom University , Thailand 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวเก็บรังสีแบบรวมแสงแบบพาราโบลิค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถานที่จัดประชุม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา  จังหวัด/รัฐ นครนายก 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue AE020 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper