2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดขนาด 20 ตัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมตักศิลา 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 
     ถึง 4 พฤษภาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2555 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 91 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535040047-3 นาย ศักรภพน์ นครศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0