2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535040047-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศักรภพน์ นครศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUKKAPOP NAKORNSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิน้ำป้อนสำหรับการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งหลอด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF HEAT EXCHANGER TO REDUCE FEED WATER TEMPERATURE FOR ENERGY SAVING IN TUBULAR-ICE MAKING INDUSTRY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2554 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 2 มีนาคม 2554 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 พฤศจิกายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D ปรับ100บาท
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะวิศวะ ที่ 824/2553 ลว. 28 สิงหาคม 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดขนาด 20 ตัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตักศิลา  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 91  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Performance Improvement of Tubular-Ice Making Machine by Reducing the Feed Water Temperature WithShell and Tube Heat Exchanger 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม International Conference on Advances in Mechanical and Manufacturing Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง 28 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universiti Putra Malaysia  
สถานที่จัดประชุม Hotel Istana  จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper