2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Performance Improvement of Tubular-Ice Making Machine by Reducing the Feed Water Temperature WithShell and Tube Heat Exchanger 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Advances in Mechanical and Manufacturing Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universiti Putra Malaysia  
     สถานที่จัดประชุม Hotel Istana 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 28 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535040047-3 นาย ศักรภพน์ นครศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567040006-4 นาย คณิศร ธนัฐวุฒิกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0