2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9225   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Ratchaphon Suntivarakorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637040038-8  นาย ชวิศร ปูคะภาค  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 585/2565 ลว.18 ตุลาคม 2565  
657040027-5  นาย ชัชชัย ผลมูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 60/2566 ลว.8 กุมภาพันธ์ 2566  
647040035-5  นาย ภาณุพงษ์ วันจันทึก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 1/2565 ลว.4 มกราคม 2565  
647040022-4  นาย ไตรรัตน์ โคสาแสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 585/2564 ลว.20 สิงหาคม 2564  
617040019-0  นาย สุภัทร หนูแย้ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯที่ 677/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645040066-0  นาย พศิณ โทบุราณขจรแสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมพลังงาน แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 14/2567 ลว. 10 มกราคม 2567  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ศีกยภาพและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Parametric Study of Gravitational Vortex Power Plant 
ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publication, Switzerland 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2013 
ปีที่ 2013  ฉบับที่ 805-806 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 811-817  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improvement of Air Change Rate Efficiency for a Broiler House with Multi Inlet System 
ชื่อวารสาร Advanced Science Letters 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 April 2012 
ปีที่   ฉบับที่ 19 
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 2699-2702  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of blade angle on turbine efficiency of a Spiral Horizontal Axis Hydro Turbine 
ชื่อวารสาร Energy Procedia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELseveir 
ISBN/ISSN 1876-6102  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 October 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Air Change Rate Efficiency Improvement for a Broiler House in a Minimum Ventilation Situation 
ชื่อวารสาร Advanced Materials Research (AMR) Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publication Inc. 
ISBN/ISSN 978-3-03835-090-3  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 January 2014 
ปีที่   ฉบับที่ 931-932 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 1178  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of a Suitable Air Condition Control System for a Closed-System Henhouse 
ชื่อวารสาร Journal of Materials Science and Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร David Publishing Company 
ISBN/ISSN 1934-8959  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 April 2011 
ปีที่   ฉบับที่ B1 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2011 
หน้า 667-676  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Effects of Turbine Baffle Plates on the Efficiency of Water Free Vortex Turbines  
ชื่อวารสาร Energy Procedia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 1876-6102  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 July 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่ 100 
เดือน september  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 198-202  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of turbine materials on power generation efficiency from free water vortex hydro power plant 
ชื่อวารสาร IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร iop 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 November 2015 
ปีที่ 2015  ฉบับที่ 103 
เดือน 12  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 012018  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Sliding Mode Control with Uncertainty Estimation for an Evaporative Cooling System in a Poultry House 
ชื่อวารสาร Advanced Science letters 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
ISBN/ISSN ISSN 1936-6612  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 April 2012 
ปีที่ 19  ฉบับที่ 11 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 3315-3319  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Comparative Study of Small Hydro power Turbine Efficiency at Low Head Water 
ชื่อวารสาร Energy Procedia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier  
ISBN/ISSN 1876-6102  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 October 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 138 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 649-650  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Comparison Study of Hydro-Compact Generators with Horizontal Spiral Turbines (HSTs) and a Three-Blade Turbine Used in Irrigation Canals 
ชื่อวารสาร Energies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI www.mdpi.com St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland  
ISBN/ISSN 1996-1073  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 February 2023 
ปีที่   ฉบับที่ 16 (5) 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกังหันเกลียวเฮดตํ่าในแนวนอนเพื่อผลิต พลังงานไฟฟ้า 
ชื่อวารสาร วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ISBN/ISSN 2672-9369  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มีนาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน 12  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 48-58  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ไอเสียมาผลิตน้ำร้อนสำหรับกกลูกสุกรในฟาร์มสุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตักสิลา  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดขนาด 20 ตัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตักศิลา  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 91  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Performance Improvement of Tubular-Ice Making Machine by Reducing the Feed Water Temperature WithShell and Tube Heat Exchanger 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม International Conference on Advances in Mechanical and Manufacturing Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง 28 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universiti Putra Malaysia  
สถานที่จัดประชุม Hotel Istana  จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำมันจากขยะพลาสติกและผลกระทบเมื่อใช้กับเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็ก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2558 ถึง 12 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 60-69  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยชิ่งลม (Air deflectors) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 28 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 28  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กที่ระดับความสูงของน้ำต่ีำ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2559 ถึง 8 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรง บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 30  Proceeding Paper Issue 30 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 765-772  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานร่วมกับมูลสัตว์และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคม ECTI, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต 
สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัด/รัฐ ลพบุรี 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 247-250  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper