2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improvement of Air Change Rate Efficiency for a Broiler House with Multi Inlet System 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Science Letters 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 19 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 2699-2702 
     บทคัดย่อ This work presents an improvement of the air change rate efficiency for a closed-system broiler house with Multi Inlet System (MIS). Computational Fluid Dynamic (CFD) was applied to calculate and estimate the air flow in the house, 14×120×25 m3, which was selected for the study. The broiler house was installed with nine MIS channels along the house length and two channels at the front of the house. Then the air velocity, temperature and air change rate were measured and compared with the result of CFD. From the air flow testing in the broiler house, MIS can increase 57% of area that the air change rate is in the standard criteria. The average velocity was increased 25% and the fluctuation of air velocity was decreased. Furthermore, it was found that the experimental results of air velocity were similar to that calculated from CFD. Hence, the results of CFD of the flow can be used to explain the other points of the air flow and applied to further improve the air condition control in the closed-system broiler house. 
     คำสำคัญ Improvement, Air Change Rate Efficiency, Multi Inlet System 
ผู้เขียน
537040006-1 นาย ชยานนท์ วิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0