2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Multiplex PCR for detection of superantigenic toxin genes in methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from patients and carriers of a hospital in Northeast Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 44 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 660-671 
     บทคัดย่อ The aims of this study were to develop multiplex PCR for simultaneous detection of five superantigenic toxin genes (sea, seb, sec, sed and tst-1) in Staphylococcus aureus isolated from 149 clinical samples and nasal swabs from 201 healthy subjects in Thailand, and to compare prevalence and expression of those genes between methicillin-resistant S. aureus (MRSA) and methicillin-sensitive S. aureus (MSSA). The sensitivity of multiplex PCR was 103 CFU/ml (60 CFU/PCR reaction) for DNA templates extracted by both boiling and extraction methods. S. aureus strains from patients (65%) harbored more superantigenic toxin genes than healthy subjects (54%). MRSA (80%) isolated from patients harbored more superantigenic toxin genes than MSSA (52%). Sea was the most frequently found gene in S. aureus strains from patients and carriers. MRSA isolates harbored sea and produced SEA more frequently than MSSA isolates (p< 0.05) and MRSA isolates (59%) from blood samples consisted of a higher number of superantigenic toxin producers than MSSA (9%) (p< 0.05). More S. aureus strains isolated from patients with severe septicemia contained superantigenic toxin genes (94%) and produced toxins (82%) than those from non-severe patients (64% and 57%, respectively). The multiplex PCR method described here offers a reliable tool for simultaneous detection of various staphylococcal toxin genes.  
     คำสำคัญ multiplex PCR, superantigenic toxin, methicillin-resistant S. aureus, methicillin-sensitive S. aureus, patients, nasal carriers, Thailand 
ผู้เขียน
507070037-9 น.ส. วราวรรณ วงษ์บุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0