2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของเชื้อพันธุกรรมข้าวนาสวน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช แห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 ธันวาคม 2555 
     ถึง 14 ธันวาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่) ฉบับพิเศษ 4 
     หน้าที่พิมพ์ 48-52 
     Editors/edition/publisher รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์/รศ.ดร.สนั่น จอกลอย 
     บทคัดย่อ โรคขอบใบแห้งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. Oryzae เป็ นโรคที่ ทำให้ ผลผลิต และคุณภาพข้าวลดลง ในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วโลก แนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันโรคขอบใบแห้ง คือ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง การศึกษาหาแหล่งของความต้านทานต่อโรคขั้นต้น จากเชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างฐานพันธุกรรมแบบกว้างของความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในอนาคต ในการประเมินความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของเชื้อพันธุกรรมข้าวนาสวน186 พันธุ์ โดยใช้เชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง 3 ไอโซเลท ที่มีปฏิกิริยาการก่อโรครุนแรง ปานกลาง และน้อย (A B และ C) ซึ่งคัดเลือกจากเชื้อสาเหตุโรค 10 ไอโซเลท พบว่ า มีข้าว 14 พันธุ์ แสดงปฏิกิริยาต้านทานต่อเชื้อทั้ง 3 ไอโซเลท โดยมี 5 พันธุ์ คือ LG6822, เพชรราตรี, หอมมะลินิล, ผาลาดำและเจ้าหอมนิล 120 มีค่าความยาวของแผล 0.2-4.3 เซนติเมตร และค่าความต้านทานแบบกว้าง (BSR) เท่ากับ 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในระดับสูง  
ผู้เขียน
535030019-4 นาย อภิชาติ จันละคร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0