2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535030019-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิชาติ จันละคร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APICHAT CHANLAKHON
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของเชื้อพันธุกรมมข้าวนาสวน และการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EVALUATION OF RESISTANCE TO BACTERIAL LEAF BLIGHT IN LOW LAND RICE GERMPLASM AND INHERITANCE FOR RESISTANCE TO BACTERIAL LEAF BLIGHT OF THE RICE CULTIVAR SURIN 1 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 สิงหาคม 2555
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 สิงหาคม 2555 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 กันยายน 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 กันยายน 2556
F แจ้งผลสอบ 19 กันยายน 2556
F รับรองการแก้ไข 7 ตุลาคม 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 พฤศจิกายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 316/2554 ลว 14/6/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คำสั่งที่ 372/2555 ลว 12/7/2555
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การประเมินลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของเชื้อพันธุกรรมข้าวนาสวน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 ธันวาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 4 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 48-52  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์/รศ.ดร.สนั่น จอกลอย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper