2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2900   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jirawat Sanitchon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, Agronomy     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597030019-4  นาย ธนวัฒน์ วงษา  คณะเกษตรศาสตร์  พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 048/2561 ลว 26/1/2561  
667030005-2  นาง รมิดา สุริหาร  คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ   
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655030016-2  นาย ธนพล ปัจจัยโค  คณะเกษตรศาสตร์  พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
665030036-7  น.ส. จุฑามาศ ผิวดำ  คณะเกษตรศาสตร์  พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
655030019-6  นาย อดิศักดิ์ ไตยวง  คณะเกษตรศาสตร์  พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างชั่วของลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง ในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ผาลาดำ 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2559 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Stability of Four New Sources of Bacterial Leaf Blight Resistance in Thailand Obtained from Indigenous Rice Varieties 
ชื่อวารสาร AGRIVITA Journal of Agricultural Science.  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universitas Brawijaya  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 January 2017 
ปีที่ ฉบับที่ 39 
เดือน june  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 128-136  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร (Khon Kean Agriculture Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0.8  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Stability and genotype by environment interactions for grain anthocyanin content of Thai black glutinous upland rice (Oryza sativa) (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1383016930) 
ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 September 2013 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improvement of large-seeded waxy corn (Zea mays L. var. ‘Ceratina Kulesh’) populations for food and industrial purposes 
ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
ISBN/ISSN pISSN 1029-7073; eISSN 2224-8978  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2021 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ Volume 54 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 99-112  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เทคนิค rapid generation advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤศจิกายน 2564 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ QTL-seq approach identified Pi63 confering blast resistance at the seedling and tillering stages of Thai indigenous rice variety "Phaladum" 
ชื่อวารสาร Agriculture 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 August 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ 12 
เดือน august  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 1166  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic analysis and breeding of tomato for resistance to Ralstonia solanacearum 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 เมษายน 2556 
ชื่อการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Royal Golden Jubilee ph.D. Program The Thailand Research Fund 
สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Resort  จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 236  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Identifying bacterial wilt tomato varieties for resistant Ralstonia solanacearum biovar 3 by using SSR marker technique 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม RGJ Seminar Seiries: XCV Field Crops and Functional Food Crops 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มีนาคม 2556 ถึง 21 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Royal Golden Jubilee ph.D. Program The Thailand Research Fund, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม The Imperial Phukaew Hill Resort  จังหวัด/รัฐ Petchaboon, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 5-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล เสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย ประเภทบรรยาย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และคณะเกษตรศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การคัดเลือกมะเขือเทศพันธุ์ที่มีสารเบตา-แคโรทีนสูงและต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2552 
ชื่อการประชุม สัมมนาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2552 ถึง 15 ธันวาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของเชื้อพันธุกรรมข้าวนาสวน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 ธันวาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 4 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 48-52  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์/รศ.ดร.สนั่น จอกลอย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูก ของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2556 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มกราคม 2556 ถึง 29 มกราคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ปีที่ 41 ฉบับพิเศษ 1 2556  Proceeding Paper Issue ISBN 0125-0485 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 643-648  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร,ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Identifying bacterial wilt tomato varieties for resistant Ralstonia solanacearum biovar 3 by using SSR marker technique 
ชื่อรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย ประเภทบรรยาย 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Khon Kaen University, The Thailand Research Fund, The Golden Jubilee Ph.D. Program  วันที่รับมอบรางวัล 21 มีนาคม 2556 
สถานที่จัด The Imperial Phukaew Hill Resort  ประเทศ/รัฐ Petchaboon