2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างชั่วของลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง ในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ผาลาดำ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ข้าวพันธุ์ผาลาดำเป็นหนึ่งในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยที่มีความสามารถในการต้านทานโรคขอบใบแห้งได้ดี เหมาะที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมที่ควบคุมความต้านทานเป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงพันธุ์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของยีน จำนวนยีนและอัตราพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในข้าวพันธุ์ผาลาดำ โดยการสร้างประชากรจำนวน 6 ประชากร จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์กข6 และ ผาลาดำ ได้แก่ กข6, ผาลาดำ, F1, F2, BC1P1 และ BC1P2 แล้วนำไปทดสอบปฏิกิริยาการเกิดโรคกับเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง ไอโซเลต BB2009-758 พบว่า ระดับคะแนนการเกิดโรค และความยาวแผล มีค่าอัตราพันธุกรรมเท่ากับ 0.52 และ 0.49 ตามลำดับ มีจำนวนยีนควบคุม 2.2 และ 2.3 ยีนตามลำดับ และมีอิทธิพลของยีนจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างชั่วเป็นแบบบวกสะสม (additive gene effect) ดังนั้น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โดยใช้พันธุ์พันธุ์ผาลาดำเป็นแหล่งของยีนต้นทาน อาจทำได้โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบบันทึกประวัติหรือวิธีผสมกลับ 
     คำสำคัญ ค่าเฉลี่ยระหว่างชั่ว, อิทธิพลของยีน, โรคขอบใบแห้ง, อัตราพันธุกรรม 
ผู้เขียน
575030007-5 นาย สิทธิวุฒ เมธาสิริปกรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0