2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575030007-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิทธิวุฒ เมธาสิริปกรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SITTIWUT MATHASIRIPAKORN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะและตำแหน่ง QTL ควบคุมความต้านทานโรคขอบใบแห้งในข้าวพันธ์ผาลาดำและเพชราตรี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INHERITANCE AND QTL MAPPING FOR BACTERIAL LEAF BLIGHT RESISTANCE IN PHALADUM AND PETCH-RATREE RICE VARIETIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 เมษายน 2559 คำสั่งที่ 212/2559 ลว 20/04/2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 เมษายน 2559 สอบผ่าน S
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กรกฎาคม 2559 คำสั่งที่ 338/2559 ลว 06/07/2559
F แจ้งผลสอบ 13 กรกฎาคม 2559
F รับรองการแก้ไข 22 สิงหาคม 2559 ค้างตีพิมพ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 085/2558 ลว 10/02/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่งที่ 135/2558 ลว 3/3/2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างชั่วของลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง ในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ผาลาดำ 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2559 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ QTL-seq approach identified Pi63 confering blast resistance at the seedling and tillering stages of Thai indigenous rice variety "Phaladum" 
ชื่อวารสาร Agriculture 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 August 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ 12 
เดือน august  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 1166  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ