2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Stability and genotype by environment interactions for grain anthocyanin content of Thai black glutinous upland rice (Oryza sativa) (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1383016930) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า
     บทคัดย่อ Grain anthocyanin content is an important trait for breeding and production of black indigenous upland rice as functional food, and the interaction between genotype and environment for this trait has not been clearly investigated. The objectives of this study were to evaluate the effect of genotype, environment and interaction between genotype and environment on grain anthocyanin content in rice grains and to investigate the stability of these black upland rice varieties. Seven genotypes of Thai black indigenous upland rice were laid out in a randomized complete block design with four replications in eight upland field environments during 2010-2011 in the North and the Northeast of Thailand. The results indicated that environment (E), genotype (G), and genotype by environment interaction (G×E) significantly affected anthocyanin content in rice grains. Genotype by environment interaction explained 42.79% of total variation, whereas G and E captured 14.94% and 22.46% respectively. Stability analysis using methods of Eberhart and Russell and GGE-biplot indicated that ULR238 and ULR046 were desirable in terms of the highest ability and stability for anthocyanin content in rice grains and ULR017 was desirable in terms of the highest ability and stability for grain yield. The test site in Khon Kaen province was the best representative of the overall environments and the best environment to discriminate rice genotypes. This is the first detailed investigation in the interaction between genotype and environment effects on grain anthocyanin content in black glutinous upland rice. 
     คำสำคัญ Breeding, field environments, functional food, grain yield, production  
ผู้เขียน
535030014-4 Mr. PHOXAY SOMSANA [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0