2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535030014-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PHOXAY SOMSANA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHOXAY SOMSANA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของลักษณะแอนโธไซยานินในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองสีดำของไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INTERACTION BETWEEN GENETIC AND ENVIRONMENT IN ANTHOCYANIN TRAIT OF THAI BLACK INDIGENOUS UPLAND RICE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 มกราคม 2555
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มกราคม 2555 สอบผ่าน S ครั้งที่ 1
F แจ้งผลสอบ 20 กันยายน 2555 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กันยายน 2555
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 1 พฤศจิกายน 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 ตุลาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 276/2554 ลว 31/5/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล คำสั่งที่ 276/2554 ลว 31/5/2554
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Stability and genotype by environment interactions for grain anthocyanin content of Thai black glutinous upland rice (Oryza sativa) (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1383016930) 
ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 September 2013 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ