2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่ พิเศษ 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 424-430 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การควบคุมด้วยชีววิธี การเจริญปกคลุมกลุ่มไข่ น้ําเลี้ยงเชื้อและไส้เดือนฝอยรากปม 
ผู้เขียน
545030062-4 นาย ฤทธิไกร จันทะบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0