2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545030062-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฤทธิไกร จันทะบุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RITTHIKAI CHANTHABUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาโรคพืช  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา โรคพืชวิทยา แผน ก แบบ ก(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USE OF ANTAGONISTIC FUNGI FOR CONTROL OF ROOT-KNOT NEMATODES (Meloidogyne incognita Chitwood) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 18 มิถุนายน 2556
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 สิงหาคม 2556
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 กันยายน 2556
F แจ้งผลสอบ 19 กันยายน 2556
F รับรองการแก้ไข 7 ตุลาคม 2556
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 31 ตุลาคม 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 ตุลาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ คำสั่งที่ 313/2554 ลว 14/6/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี คำสั่งที่ 294/2556 ลว 19/6/2556
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า 424-430  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ