2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2966   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Weerasak Saksirirat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Plant Pathology and Plant Protection     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595030021-3  น.ส. ขรินทร ศรีจันทร์ก่ำ  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 136/2560 ลว 27/02/2560  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความรุนแรงของโรครากปมในแตงกวา เมื่อปลูกเชื้อรา Trichoderma spp. ที่รากหรือใบ 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มกราคม 2556 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Levels of Sclerotium rolfsii inoculum influence identification of resistant genotypes in Jerusalem artichoke 
ชื่อวารสาร African Journal of Microbiology Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Academic Journals 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 September 2012 
ปีที่ ฉบับที่ 38 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 6755-6760  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Genotypic variation of resistance to southern stem rot of Jerusalem artichoke caused by Sclerotium rolfsii 
ชื่อวารสาร Euphytica 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
ISBN/ISSN 1573-5060  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 October 2012 
ปีที่ 190  ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 415-424  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ EVALUATION OF SEEDLING AND ADULT PLANT STAGES RESISTANCE TO Sclerotium rolfsii Sacc. IN JERUSALEM ARTICHOKE 
ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) 
ISBN/ISSN 10297073  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 March 2013 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 324-331  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Pathogenicity Test of Sclerotium rolfsii, a Causal Agent of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Stem Rot 
ชื่อวารสาร Asian journal of plant science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Network for Scientific Information 
ISBN/ISSN 1682-3974  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 June 2010 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2010 
หน้า 281-284  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า 424-430  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสำรวจโรคของยูคาลิปตัสและการบ่งชี้เชื้อสาเหตุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง 28 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการ วัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper