2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synergistic Effects of Acyclovir and Andrographolide Derivative on Drug-Resistant Herpes Simplex Virus Type 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University Supporting Organization,The Ministry of Public Health, The Rockefeller Foundation 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 ตุลาคม 2556 
     ถึง 9 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 65,May-June 2013 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ RS-110 
     Editors/edition/publisher Siriraj Medicine Journal 
     บทคัดย่อ Acyclovir (ACV) is the common drug for therapy of herpes simplex virus (HSV) infections but acyclovir-resistant HSVs are frequently isolated from immunosuppressed patients. Therefore, the novel antiviral agents are still needed. In our previous report, andrographolide derivative or 3,19-isopropylideneandrographolide (IPAD) has inhibitory effect on HSV replication of both wild type and resistant strain. Therefore, this study aimed to determine synergistic effects of ACV combining with IPAD on drug-resistant HSV-1. Cytotoxicity of IPAD was determined on Vero cell line by MTT assay. Wild type HSV-1 (strains KOS 1-003) and drug-resistant stains consisting of dxpIII (phosphonoacetate- and phosphonoformate-resistant), ACGr4 (acyclovir-resistant with thymidine kinase (TK)-deficient), and dlsptk (acyclovir-resistant with TK deletion) were titrated by plaque assay. Synergistic effects of ACV combining with IPAD on HSV infection was characterized by the combination index (CI) of plaque inhibition. The result showed that non-cytotoxic concentration of IPAD (22.55 µM) completely inhibited infection of both wild types and resistant strains, whereas ACV could not inhibit resistant strain. The combination of ACV and IPAD produced synergistic effect on wide type HSV-1 at lowest concentration of ACV (0.04 μM) and IPAD (12.81 μM). Interestingly, synergistic effect of ACV and IPAD was also found in drug-resistant strains including HSV-1 ACGr4 (22.20 and 17.94 μM), HSV-1 dlsptk (22.20 and 20.50 μM) and HSV-1 dxpIII (22.20 and 12.81 μM). This result suggested that IPAD might be a candidate drug for HSV wild type and acyclovir-resistant HSV-1 therapy. 
ผู้เขียน
545070005-2 นาย ทองคูณ เพียงพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0