2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545070005-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทองคูณ เพียงพรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THONGKOON PRIENGPROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ลักษณะการยับยั้งการเพิ่มจำนวน herpes simplex virus โดย 3,19-isopropylideneandrographolide 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Characterization of 3,19-isopropylideneandrographolide on inhibition of herpes simplex virus replication 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 สิงหาคม 2556 คำสั่งที่ 1295/2556 ลว 29 ก.ค.56
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 มิถุนายน 2557 คำสั่งที่ 902/2557 ลว 29 พ.ค.57(ฉันทนา,สุภาวดี(ผู้ทรง),ทิพยา,แจ่มใส)
D อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน 9 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2 คำสั่งที่ 286/2558 ลว. 10 ก.พ.58
F แจ้งผลสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สอบผ่านไม่มีแก้ไข ได้ Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 27 พฤษภาคม 2558
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 506/2555 ลว 23 มี.ค. 55
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Synergistic effects of acyclovir and 3, 19- isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains 
ชื่อวารสาร BMC Complement Altern Med. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร BMC Complement Altern Med. 
ISBN/ISSN DOI 10.1186/s12906-015-0591-x  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 March 2015 
ปีที่ 2015  ฉบับที่ 15:56 
เดือน march  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 1-8  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Activities of 3,19-Isopropylideneandrographolide Against Drug-Resistant Herpes Simplex Virus Type 1 Strains 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ครั้งที่ 28 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 ตุลาคม 2555 ถึง 12 ตุลาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยาย1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue 27 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 147  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ศรีนครินทร์เวชสาร 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synergistic Effects of Acyclovir and Andrographolide Derivative on Drug-Resistant Herpes Simplex Virus Type 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2556 
ชื่อการประชุม International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 ตุลาคม 2556 ถึง 9 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University Supporting Organization,The Ministry of Public Health, The Rockefeller Foundation 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 65,May-June 2013  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ RS-110  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Siriraj Medicine Journal 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract