2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Epstein-Barr Virus as a Risk Factor of Cervical Cancer by Association with High Risk Human Papillomavirus Episome 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University Supporting Organization, The Ministry of Public Health, The Rockefeller Foundation 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2556 
     ถึง 28 มิถุนายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 65 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ RS-032 
     Editors/edition/publisher Siriraj medicine journal 
     บทคัดย่อ Objective(s): Epstein-Barr Virus (EBV) is an etiologic factor in multiple types of cancer that primarily develop in lymphocytes and epithelial cells. To explore the role of EBV in high risk human papillomavirus (HR-HPV) induced carcinogenesis, the correlation of EBV infection with HPV physical status was investigated. Material(s) and Method(s): Cervical tissues consisting of no squamous intraepithelial lesion (noSIL, 38 cases), low grade SIL (LSIL, 85 cases), high grade SIL (HSIL, 81 cases) and cervical carcinoma (CA, 38 cases) were extracted for RNA and DNA using Trizol. DNA was used to detect EBV and HPV by PCR, dot blot hybridization assay and reverse line blot hybridization assay. The physical status of HR-HPV was investigated by amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay using the extracted RNA. Results: EBV detection rate in HPV positive cases increased with increasing severity of cervical lesion: noSIL (23.7%), LSIL (29.4%) and HSIL (48.2%). Co-detection of HPV and EBV was significantly higher in HSIL+CA (36.13%) than noSIL+LSIL (13.82%). Physical status could be investigated in 60 HR-HPV cases (12 cases of noSIL+LSIL and 48 cases of HSIL+CA). Only episome was found in noSIL+LSIL. In HSIL+CA, episome was found significantly more often in EBV-HPV co-infections (69.2%) than HPV infection alone (31.8%) whereas integration was found significantly more often in HPV infection alone (68.2%) than EBV-HPV co-infections (30.8%). Conclusion: These results reveal novel information of EBV as a risk factor correlated with HPV episome and suggest that EBV-HPV co-infections in cervix may modulate cervical cancer progression.  
ผู้เขียน
537070011-0 น.ส. สิรินาถ อารมย์เสรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0