2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nicotine-magnesium aluminum silicate microparticles: in vitro evaluation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 15th Northeast Pharmacy Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2556 
     ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 36 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517150002-4 นาย วัชระ กาญจนกวินกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Very good poster presentation pharmaceutical sciences 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 17 กุมภาพันธ์ 2556 
แนบไฟล์
Citation 0