2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 517150002-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัชระ กาญจนกวินกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATCHARA KANJANAKAWINKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชา  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1(1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (52/2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของไมโครพาร์ติเคิลยา-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเพื่อนำส่งยา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Preparation and characterization of drug-magnesium aluminum silicate microparticles for drug delivery 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤศจิกายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 179/2551 ลว.30 พค.2551
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคต้น             รหัสทุน 54112107
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Nicotine-magnisium aluminum silicate microparticles surface modified with chitosan for mucosal delivery 
ชื่อวารสาร Materials Science and Engineering C 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
ISBN/ISSN 0928-4931  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 December 2012 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 1727-1736  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nicotine-magnesium aluminum silicate microparticles: in vitro evaluation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 15th Northeast Pharmacy Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Very good poster presentation pharmaceutical sciences  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Characterization of nicotine-magnesium aluminum silicate microparticles for nasal drug delivery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 เมษายน 2554 
ชื่อการประชุม Proceeding to the RGJ-PhD Congress XII 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 เมษายน 2554 ถึง 5 เมษายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมจอมเทียน ปล์ามบีช รีสอร์ท พัทยา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 307  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Characterization of Nicotine-Magnesium Aluminum Silicate Microparticles for Mucosal Delivery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
ชื่อการประชุม The 14th annual Formulation and Delivery of Bioactives Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Pharmacy, University of Otago 
สถานที่จัดประชุม Hutton theater, Otago museum  จังหวัด/รัฐ Dunedin 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 7 January 2012  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 4 July 2012 
สถานที่ไป School of Pharmacy University of Otago 
เมือง Dunedin  ประเทศ New Zealand