2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Characterization of Nicotine-Magnesium Aluminum Silicate Microparticles for Mucosal Delivery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 14th annual Formulation and Delivery of Bioactives Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Pharmacy, University of Otago 
     สถานที่จัดประชุม Hutton theater, Otago museum 
     จังหวัด/รัฐ Dunedin 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2555 
     ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517150002-4 นาย วัชระ กาญจนกวินกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0